Privacybeleid

1. Algemeen

Dansstudio Shake hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansstudio Shake houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

  Als Dansstudio Shake zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Dansstudio Shake

  Bostkant 14, 2260 Westerlo [email protected]

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansstudio Shake verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de lessen en activiteiten van Dansstudio Shake (uitvoering overeenkomst)
 • Om lidmaatschap, betalings- en verzekeringsstatus te controleren (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie met de leden
 • Het doorgeven van competitieresultaten (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het correct handelen bij dringende medische redenen (vitaal belang)

Met betrekking tot Sportkaderopleiding:

 • Verwerking van gegevens in functie van deelname (overeenkomst)
 • Afleveren brevetten en diploma’s (overeenkomst)

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • (Uitzonderlijk: Rijksregisternummer)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Lidnummer, aansluitingsnummer, klassement, wedstrijdgegevens en -resultaten
 • Gevolgde opleidingen en resultaten
 • Beeldmateriaal
 • Bijzondere vereisten i.v.m. gezondheid

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende partijen:

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging
 • Lesgevers

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Danssport Vlaanderen (erkende federatie) voor verzekering, wedstrijden, subsidiëring, enz.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Portretrecht

Tijdens alle activiteiten georganiseerde door Dansstudio Shake en mede georganiseerd door Danssport Vlaanderen kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop u mogelijks te zien zal zijn.
Deelname aan activiteiten van Danssport Vlaanderen betekent dat u toestemming verleent aan Dansstudio Shake vzw en Danssport Vlaanderen vzw om deze beelden te gebruiken in het kader van haar werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders. Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden.

7. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

8. Bewaartermijn

Dansstudio Shake bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansstudio Shake verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het verlaten van de organisatie.

9. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dansstudio Shake van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

11. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

12. Wijziging privacyverklaring

Dansstudio Shake kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1/6/2021.

Dansstudio Shake logo
De beste dansschool van De Kempen en daarbuiten!
Shake for everyone!

Al meer dan 20 jaar mogen we de coolste moves aanleren aan dansers van klein tot groot!

Hip hop to the top!

Privacybeleid
Copyright © 2021 Dansstudio Shake - Gemaakt met passie door Digital Work in Herselt